Na een opleiding beveiliging krijg je bevoegdheden?

Met een opleiding beveiliging kan je aan de slag bij de verschillende soorten beveiligingsorganisaties. De bevoegheden van een beveiliger kunnen afhankelijk zijn van in welk beveiligingsorganisatie je werkt.  Hieronder volgen globaal de bevoegheden van een beveiliger die ook jij kan krijgen na het volgen van een opleiding beveiliging.

Bevoegdheden na een opleiding beveiliging

Als beveiliger heb je bevoegdheden. Deze bevoegdheden worden tijdens een opleiding beveiliging uitvoerig ook besproken.

  • Visiteren of ook wel fouilleren. Op verzoek van de bedrijfsleiding van een beveiligingsorganisatie kan de beveiligingsbeambte / beveiliger behulpzaam zijn bij de controle op personeel van dat bedrijf; het bedrijfsreglement dient daarbij in acht te worden genomen. Visiteren mag niet zomaar gezien dit ook een schending van de Wet Privacy kan zijn.
  • Aanhouden. Bij ontdekking van een strafbaar feit op heterdaad is een ieder bevoegd tot aanhouding van de verdachte. Ook een beveiliger heeft dus de bevoegdheid tot aanhouding. Indien men tot aanhouding is overgegaan, is men verplicht de aangehoudende onverwijld over te dragen aan een opsporingsambtenaar. In geval van ontdekking op heterdaad van een misdrijf kan een ieder, ter aanhouding van een woning en de plaatsen genoemd in artikel 12 van de Algemene Wet op Binnentreden (Awbi). Indien men een verdachte heeft aangehouden mag men de goederen die de verdachte, zichtbaar, bij zich heeft en die kunnen dienen als bewijsmiddel, in beslag nemen.
  • Aangifte. In alle gevallen waarbij is overgegaan tot aanhouding van een verdachte en deze is overgedragen aan een opsporingsambtenaar, dient aangifte te worden gedaan bij de betrokken politie-instantie.
  • Wapens. Het is de beveiliger tijdens diensturen enig wapen of munitie zoals genoemd in de wet wapens en munitie voorhanden te hebben en/of te vervoeren. Het gebruik van handboeien is slechts toegestaan indien daarvoor bijzondere toestemming is gegeven door de Minister van Justitie.
  • Hond. Een beveiligingsorganisatie kan bij de uitvoering van beveiligingswerkzaamheden gebruik maken van een hond, tenzij in de vergunning anders is bepaald. Het gebruik maken van een hond is slechts toegestaan indien uit een verklaring van de Koningklijke Nederlandse Politiehond Vereniging of de Nederlandse Bond voor de Diensthond blijkt dat deze hond geschikt is om als surveillancehond of objectbewakingshond te worden ingezet. De beveiliger die een hond met zich meevoert, moet in het bezit zijn van een verklaring waaruit blijkt dat hij en de hond een – voor het verrichten van de werkzaamheden- geschikte combinatie vormen. De hond moet tijdens de uitvoering van de beveiligingswerkzaamheden altijd onder direct toezicht van de beveiliger staan. Bij gebruik van de surveillance – of objectbewakingshond moet ten alle tijde zorgvuldigheid worden betracht en moeten de grenzen van redelijkeid en gematigdheid in acht worden genomen. Als dit niet gebeurt en er schade ontstaat, loopt de bezitter van de hond het risico van civielrechtelijke aansprakelijkheid op grond van artikel 6:179 vanhet Burgerlijk Wetboek.

Samengevat kunnen we stellen dat een beveiliger best veel bevoegdheden heeft. De bevoegheden gaan gepaard met verandwoordelijkheid. Na het volgen van een opleiding beveiliging heb je bevoegdheden, maar ook verantwoordelijkheden. Dat maakt wel dat het volgen van een opleiding beveiliging kan leiden tot een uitdagende en afwisselende baan! Ook heb je met een opleiding beveiliging veel kansen op de arbeidsmarkt gezien verschillende soorten beveiligingsorganisaties actief zijn in Nederland.


Overig Menu Opleiding Beveiliging Contact Disclaimer Privacy